ការថែទាំសុខភាព: លទ្ធផលរួចរាល់ បន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ?

មានអត្ថបទនិងសៀវភៅជាច្រើនដែលសរសេរអំពីផលិតផលទាំងនេះ។

សូមពិចារណាអត្ថបទនេះផងដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់នៃផលិតផលទាំងនេះតើផលប៉ះពាល់របស់អេស្ត្រូឌីលមានអ្វីខ្លះ? ព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តឬការជំនួសដំបូន្មានរបស់គ្រូពេទ្យផ្ទាល់របស់អ្នកឬជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀតទេ។ កុំយកផលិតផលណាមួយដែលបានពិពណ៌នានៅលើគេហទំព័រនេះសម្រាប់ស្ថានភាពសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនចាំបាច់ស្វែងរកដំបូន្មានពីវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុន។ គេហទំព័រនេះមិនផ្តល់ដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តឬធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពសុខភាពណាមួយឡើយ។ ព័ត៌មាននេះមិនមានបំណងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលព្យាបាលឬការពារស្ថានភាពសុខភាពណាមួយឡើយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីផលិតផលបុគ្គលណាមួយសូមមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកផលិត។ ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះមិនអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញឬបញ្ជូនតាមរូបភាពណាក៏ដោយតាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចមេកានិចការថតចម្លងឬផ្សេងទៀតដែលរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការចែកចាយអត្ថបទទាំងនេះសម្រាប់ចំណេញឬគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម។ តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រនោះទេហើយអ្នកដោះលែងនិងមិនបង្កអន្តរាយដល់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយអ្នកនិពន្ធអ្នកផលិតនិងម្ចាស់ផ្សេងទៀត។ វេបសាយពីការទាមទារនិងលទ្ធផលទាំងអស់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការមិនកំណត់ការអះអាងណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទទាំងនេះឬការទាមទារសំណងណាមួយ។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយ

Miracle

Jenna Camacho

នៅពេលនិយាយពីការរក្សាសុខភាពអ្នកដទៃអាចអានអ្វីមួយពី Miracle - ហេតុអ្វីបានជាវាកើតឡើង? ប្រសិនបើអ្នកជឿទុក...